Kwestie dotyczące dowodów w postępowaniu karnym uregulowane są w kodeksie postępowania karnego (w skrócie: kpk). Jednymi z najpopularniejszych dowodów w postępowaniu karnym są wyjaśnienia oskarżonego, oraz przesłuchanie świadków. Szczególnym typem przesłuchania świadków jest okazanie i konfrontacja. Składanie wyjaśnień nie jest obowiązkiem oskarżonego, lecz jego prawem.

Zakazane jest wykorzystywanie oświadczeń złożonych pod groźbą, lub przymusem, pod hipnozą, działaniem środków chemicznych wpływających na procesy psychiczne, jak również złożonych w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi. Obowiązuje bezwzględna tajemnica spowiedzi i tajemnica obrończa, a tajemnica radcowska i adwokacka w niektórych przypadkach mogą być uchylone. Dowód w postaci opinii biegłego sporządzany jest przez biegłego z Sądu okręgowego, lub instytut specjalistyczny, bądź naukowy. Opinia psychiatryczna ma na celu sprawdzenie, czy oskarżony był poczytalny w momencie popełnienia czynu. Wymagany jest udział dwóch lekarzy psychiatrów. Jeśli czyn ma związek z ewentualnymi zaburzeniami w zakresie zachowań i preferencji seksualnych, opiniuje również lekarz o specjalizacji seksuologicznej. W przypadku, gdy biegli zgłoszą taką konieczność, oskarżony może zostać poddany 4-tygodniowej obserwacji w placówce o charakterze zamkniętym. Materiały dowodowe w postępowaniu karnym, mogą zawierać również wynik oględzin. Oględziny polegają na zapoznaniu się rzeczą, miejscem, lub osobą za pośrednictwem organów zmysłu. Szczególnym rodzajem oględzin są oględziny zwłok - zewnętrzne oraz wewnętrzne (tzw. otwarcie zwłok). Eksperyment procesowy odbywa się w formie doświadczenia lub rekonstrukcji.

Doświadczenie ma na celu zweryfikowanie, czy dane zjawiska lub fakty istotnie mogły wystąpić. Rekonstrukcja (nazywana też odtworzeniem) pozwala natomiast sprawdzić, czy zdarzenie mogło mieć określony przebieg. Powtórne oględziny miejsca zdarzenia określane są mianem wizji lokalnej. Przeszukanie może dotyczyć osoby, odzieży i pomieszczeń. Dowodem w postępowaniu karnym może być również utrwalenie rozmów w formie podsłuchu nieprocesowego (podstawa prawna - art. 19 ustawy o Policji) lub procesowego (podstawa prawna - art. 237 kodeksu postępowania karnego). Podsłuch pozaprocesowy należy - obok zakupu kontrolowanego i działań tajnych agentów Policji - do tzw. dowodów niekonwencjonalnych.