Mobbing oznacza prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Sprawy mające na celu udowodnienie tego procederu są dość skomplikowane przede wszystkim ze względu na czasochłonność procesów sądowych. Samo gromadzenie dowodów w sprawach o mobbing również nie jest łatwe, ciężko jest dostarczyć dowodów świadczących niedwuznacznie o nękaniu pracownika.

W tego typu sprawach najważniejszą rolę odgrywa właśnie osoba prześladowana, to na niej ciąży obowiązek udowodnienia mobbingu, dlatego dużą pomocą może służyć współpraca prywatnych detektywów.

Pracownik przed wniesieniem powództwa powinien zebrać możliwie jak najwięcej dowodów, dokumentujących niedozwolone praktyki pracodawcy, bądź współpracowników.

O mobbingu mówimy wtedy, kiedy osoba zatrudniona jest w pracy ośmieszana, bądź poniżana, co ma negatywny wpływ na jej samoocenę w kontekście zawodowym, a często także może prowadzić do urazów psychicznych. Mobbing to także izolacja zawodowa pracownika, wykluczenie go od zespołu pracowników.

Jednorazowa sytuacja nie jest traktowana prawnie jako mobbing, aby była o nim mowa sytuacje prześladowania muszą się powtarzać w dłuższym okresie czasu i mieć charakter uporczywy, to przede wszystkim należy udowodnić w sądzie.

Osoba, która chce wnieść pozew, po skonsultowaniu z prywatnym detektywem powinna prowadzić notatki, w których będzie opisywać przebieg niedozwolonych praktyk w zakładzie pracy. Bardzo istotne jest żeby zapiski zawierały konkretne daty i nazwiska osób powiązanych z sytuacjami, oraz szczegóły ich zachowania. Dowodami w sprawie mogą być również maile, wiadomości sms, a także nagrania dyktafonem lub kamerą. Jeśli za dowód mają służyć maile, należy je niezwłocznie drukować, oraz nie kasować jej ze skrzynki odbiorczej, uzupełnieniem dokumentacji dowodowej mogą być także zrzuty ekranu wiadomości mailowych i smsów. Powoływanie w sądzie biegłego, który odczyta dane z służbowego komputera jest dość kosztowne i korzystniej zebrać materiał dowodowy współpracując z agencją detektywistyczną, której pracownicy doradzą jaki rodzaj materiału będzie najwłaściwszy dla konkretnej sytuacji. Dowodami mogą być również zaświadczenia lekarskie, o wpływie sytuacji stresowych, związanych z mobbingiem w pracy na zdrowie poszkodowanego. Zebranie dostatecznej dokumentacji jest o tyle istotne, o ile przesłuchanie współpracowników jako świadków w sprawie może być utrudnione ich strachem o utratę pracy, ponieważ sprawy o mobbing są jawne i oskarżony pracodawca ma dostęp do treści zeznań. Dodatkowymi świadkami mogą być osoby powiązane z poszkodowanym - jego przyjaciele, rodzina, z którymi rozmawiał o niedozwolonych praktykach w pracy.